Breadcrumbs

Normativa de la sala de treball

La biblioteca de la FCS disposa de dues sales de treball dins del mateix recinte de la biblioteca. Aquestes sales de treball estan aïllades de la resta de la biblioteca i permeten realitzar treballs i activitats acadèmiques i/o docents en grup sense necessitat de sortir de la biblioteca. D'aquesta manera es pot fer ús del fons d'aquesta i també permet als usuaris treballar conjuntament sense molestar als altres.

La ubicació no és gratuïta: implica la utilització de material o serveis oferts per la biblioteca, en cap cas pot considerar-se com espais de reunió que substitueixin altres equipaments (seminaris, despatxos, etc.).

Aquestes sales de treball disposen de taules pensades per a què hi puguin treballar unes 4/5 persones i també d’un taulell on podeu disposar d'uns ordinadors preparats per a realitzar treballs, consultar el catàleg de la biblioteca i navegar per Internet.

Poden fer ús d'aquestes sales tots els estudiants, professorat i PAS de la Fundació Blanquerna (o persones expressament autoritzades per la Biblioteca o la Facultat) que les hagin reservat amb antelació.

Per tal de reservar qualsevol de les sales de treball cal notificar-ho al personal de la biblioteca. Es poden fer les reserves personalment, per telèfon o bé per correu electrònic. En aquest darrer supòsit no es fa efectiva la reserva fins que s'hagi enviat un missatge de confirmació per part de la biblioteca. Per tal de fer la reserva caldrà deixar el nom i DNI d'una persona responsable. Les reserves es poden fer amb una antelació màxima de 15 dies.

L'horari d'ús serà de les 8 del matí a les 9 del vespre. La reserva i ús de les sales és per un màxim de dues hores diàries, que es podran ampliar sempre que no estigui reservada per un altre grup.

Si s'ha fet una reserva i no interessa cal anul·lar-la amb la màxima antelació possible. En qualsevol cas, passats 15 minuts de l'hora establerta per la reserva aquesta podrà ser ocupada per un altre grup que ho sol·liciti.

Els grups de treball hauran de ser d'un mínim de dues persones i un màxim de nou per la sala gran i màxim de sis per la sala petita.

Malgrat ser un espai separat de la resta de la biblioteca, dins aquesta sala caldrà mantenir-hi l'ordre, no es podrà alçar la veu, fer ús dels mòbils, ni menjar. Si algun grup no respecta aquestes normes podrà ser desocupat de la sala immediatament.

La sala s'ha de deixar en les mateixes condicions en què s'ha trobat. Els llibres que s'hauran consultat caldrà deixar-los en els carros de la biblioteca. Caldrà tenir cura de l'equipament i deixar els ordinadors en disposició d'ésser utilitzats a continuació.

L'ocupació de la sala de treball per usos no propis de la biblioteca, així com el deteriorament dels equipament seran sancionats amb la retirada del carnet per un mes i la prohibició d'utilitzar la sala durant la resta del curs acadèmic.